20április2018

Minimálbér

Minimálbér összege 2013

Egyszerűsített foglalkoztatás 2012-2013 - Az alkalmi munkavállalás szabályai


Egyszerűsített foglalkoztatás 2012-2013 - Az alkalmi munkavállalás szabályai. 2012. július 1-től változtak az egyszerűsített foglalkoztatás (vagyis az alkalmi munkavállalás) szabályai. A Minimálbér.com portálon összegyűjtöttük azokat a fontos információkat, melyeket érdemes tudni az egyszerűsített foglalkoztatásról.

Az alkalmi munka vagyis az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2012. július 1-től:

Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban:

Efo.tv.) szerint létesítheti munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített

módon történi foglalkoztatáshoz kapcsolódó szabályok megismeréséhez, és

értelmezéséhez kíván segítséget nyújtani.

1. Egyszerősített módon létesítheti munkaviszony:

• mezigazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy

• alkalmi munkára.

Mezigazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdigazdálkodási,

állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a

termeli, termelii csoport, termelii szervezet, illetve ezek társulása által a

megtermelt mezigazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása - a

továbbfeldolgozás kivételével - feltéve, hogy azonos felek között a határozott

idire szóló munkaviszony iditartama nem haladja meg egy naptári éven belül a

százhúsz napot.

Turisztikai idénymunka: a kereskedelemril szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegő turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató

munkáltatónál végzett idénymunka, feltéve, hogy azonos felek között a

határozott idire szóló munkaviszony iditartama nem haladja meg egy naptári

éven belül a százhúsz napot.

Kereskedelmi jellegő turisztikai szolgáltatási tevékenységnek számít az

idegenvezetii tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshelyszolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység,

valamint az utazásszervezii és utazásközvetítii tevékenység.

Idénymunka: az Mt. 117. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott

feltételeknek megfeleli munka. Mezigazdasági idénymunka esetén az év adott

idiszakához vagy idipontjához kötidinek kell tekinteni az olyan munkavégzést

is, amely az eliállított növény vagy állat biológiai sajátossága miatt végezheti el

kizárólag abban az idiszakban vagy idipontban.

Alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között

a) összesen legfeljebb öt egymást követi naptári napig, és

b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és

c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig

Változatlanul mód van arra, hogy a munkáltató és a munkavállaló ezekben a foglalkoztatási formákban is a

Munka Törvénykönyvéril szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) általános szabályai szerint

létesítsen munkaviszonyt.

2005. évi CLXIV. törvény. 2

létesített, határozott idire szóló munkaviszony.

1.1. A munkáltató által alkalmi munkavállalóként foglalkoztatható

személyek száma

Az alkalmi munkára irányuló egyszerősített foglalkoztatás esetén az

egyszerősített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott

munkavállalók létszáma - a munkáltatónak a tárgyév elsi, illetve hetedik

hónapját megelizi hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje mőködik,

mőködésének egész hónapjaira esi átlagos statisztikai létszámát

alapul véve -

nem haladhatja meg

• az Mt. hatálya alá tartozó fiállású személyt nem foglalkoztató munkáltató

esetén az egy fit,

• egy fitil öt fiig terjedi munkavállaló foglalkoztatása esetén a két fit,

• hattól húsz fiig terjedi munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy fit,

• húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám

húsz százalékát.

Az eliziekben meghatározott napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a

munkáltató a tárgyév napjaira egyenlitlenül beosztva is felhasználhatja,

figyelemmel az alkalmi munka meghatározására. Ennek során a tárgyévben fel

nem használt létszámkeret a következi naptári évre nem viheti át.

Abban az estben, ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy

idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt,

3/2010. (IV. 2.) KSH közlemény alapulvételével.

Például az Mt. hatálya alá tartozó fiállású személyt nem foglalkoztató

munkáltató esetén az évi alkalmi munkavállalói létszámkeret 2012-évben 366

fi. Az egyenlitlen beosztással történi felhasználás keretében tehát a

tárgyévben 366 nap alapulvételével munkavállalóként egy napot számítva

több munkavállaló is foglalkoztatható a munkáltatónál egy nap, feltéve, hogy

alkalmi munkának minisül a határozott idire szóló munkaviszony.

Ha tehát fiállású munkavállaló foglalkoztatására nem kerül sor, akkor egy

nap egy alkalmi munkavállaló veheti fel az év minden napján. A munkáltató

ily módon egy évben 366-szor foglalkoztathat alkalmai munkavállalót. Ennek

a keretszámnak a beosztása a munkáltató belátására van bízva, akár egy nap is

alkalmazhat 366 embert, de akkor az év többi 365 napján ilyen módon már

nem foglalkoztathat. Ha a munkáltatónak a 366 napos kereten túlmenien több

munkavállalóra lenne szüksége, akár egy napos határozott idire is felvehet

további embereket, teljes közteherfizetés mellett, az Mt. általános szabályai

szerint. 3

akkor ezen munkaviszonyok együttes iditartama a naptári évben a százhúsz

napot nem haladhatja meg.

1.2. Az egyszerősített foglalkoztatás céljára létrehozott munkaviszony

Egyszerősített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a felek szóbeli

megállapodása alapján, a munkáltató 4. pont szerinti bejelentési

kötelezettségének teljesítésével keletkezik.

Amennyiben azt a munkavállaló kéri, illetve a jogszabály alapján nem

elektronikus úton bevallásra kötelezett munkáltató választása szerint, az

egyszerősített foglalkoztatás céljából munkaviszonyt a törvény melléklete

szerinti szerzidés megkötésével kell létesíteni, és azt legkésibb a munka

megkezdéséig kell írásba foglalni. Ebben az esetben a munkavégzés napjának

végéig elegendi kitölteni a munkáltató és a munkavállaló megnevezésén kívüli

egyéb azonosító adatokat.

A szerzidés megkötése ugyanakkor nem mentesíti a munkáltatót 4. pont szerinti

bejelentési kötelezettség teljesítése alól.

Az Efo.tv. mellékletében szerepli formaszerzidés honlapunkról a „Letöltések >

Adatlapok, igazolások, meghatalmazás minták” elérési útvonalon letöltheti.

Az egyszerősített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra az Mt.

szabályait – az Efo.tv.-ben meghatározott eltérésekkel –, valamint a kötelezi

legkisebb munkabérril és a garantált bérminimumról szóló külön jogszabály

rendelkezéseit kell alkalmazni

. Az egyszerősített foglalkoztatás céljára létesített

munkaviszony alapján személyi alapbérként, illetve teljesítménybérként - a

meghatározott feltételeknek megfelelien - legalább a kötelezi legkisebb

munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár.

Az Efo.tv. tételesen meghatározza, hogy az Mt.-nek mely rendelkezéseit nem

lehet alkalmazni egyszerősített foglalkoztatás esetében, például a

munkaszerzidés módosítására, a munkaeri-kölcsönzésre, távmunkavégzésre

vonatkozó szabályokat.

Alkalmi munka esetén figyelemmel kell lenni többek között a következikre is:

- a munkaidi-beosztás az Mt. 119. §-ától eltérien az egybefüggi

munkavégzés elsi napján is közölheti,

A 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a teljes munkaidiben foglalkoztatott munkavállaló részére

megállapított személyi alapbér kötelezi legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidi esetén 2012. január 1-

jétil havibér alkalmazása esetén 93 000,- forint.

Az eliziektil eltérien a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igényli

munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidi telkesítése esetén 2012.

január 1-jétil havibér alkalmazása esetén 108 000,- forint. 4

- a munkáltató munkaidikeret hiányában is elrendelhet az Mt. 120. §-a

szerint egyenlitlen munkaidi-beosztást.

Nem kell alkalmazni az Mt. betegszabadságra, egyéb munkaidi-

kedvezményekre vonatkozó, valamint az Mt-ben a munkaviszony megszőnése

esetén a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban eliírt

igazolások kiadására vonatkozó eliírásokat. Amennyiben a felek írásban

kötöttek munkaszerzidést, nem kell alkalmazni az Mt. 140/A. §-ában foglalt

munkaidi-nyilvántartásra, valamint az Mt. 160. §-ában foglalt munkabérril

szóló írásbeli elszámolásról szóló rendelkezéseket.

1.3. A következi esetekben nem létesítheti egyszerősített foglalkoztatásra

irányuló jogviszony

Nem létesítheti egyszerősített foglalkoztatásra irányuló jogviszony:

• olyan felek között, akik között a szerzidés megkötésekor már az Mt.

szabályai szerint létesített munkaviszony áll fenn; nem egyszerősített

foglalkoztatás céljából létrejött munkaszerzidés nem módosítható annak

érdekében, hogy a munkáltató a munkavállalót egyszerősített

foglalkoztatás keretében foglalkoztassa;

• a Ktv.

1. § (1) bekezdésében meghatározott

munkáltató által az alaptevékenységébe tartozó feladatai ellátására.

Harmadik országbeli állampolgár

- a bevándorolt vagy letelepedett jogállású

személy kivételével - kizárólag mezigazdasági idénymunka keretében

foglalkoztatható e törvény szerint létesített munkaviszony alapján.

1.4 Egyéb korlátozás

Az a munkáltató, aki 300 ezer forintot, vagy ezt meghaladó összegő adótartozást

halmoz fel az 500, illetve 1000 forint összegő közteher és/vagy

társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi

hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, valamint az szja-törvényben

a munkáltatóra eliírt adóelileg tekintetében, további egyszerősített

foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, míg adótartozását ki nem

egyenlítette.

2. Harmadik országbeli állampolgár egyszerősített

foglalkoztatásának feltételei

A harmadik országbeli állampolgárok - a bevándorolt vagy letelepedett jogállású

személy kivételével – munkavállalási engedéllyel végezhetnek egyszerősített

foglalkoztatás keretében mezigazdasági idénymunkát.

Az állami foglalkoztatási szerv ellenszolgáltatás nélkül hatósági bizonyítványt

ad ki a harmadik országbeli állampolgárnak, amely igazolja, hogy a harmadik

országbeli állampolgár az állami foglalkoztatási szervet megkereste annak

érdekében, hogy a jöviben egyszerősített foglalkoztatási jogviszony keretében

vállaljon munkát.

Az állami foglalkoztatási szerv a harmadik országbeli állampolgár kérelmére

haladéktalanul megkeresi

a) az egészségbiztosítási szervet a társadalombiztosítási azonosító jel (a

továbbiakban: TAJ-szám), valamint

b) az állami adóhatóságot az adóazonosító jel

kiadása érdekében.

Az egészségbiztosítási szerv, illetve az adóhatóság az igazolványt közvetlenül a

munkavállalónak adja ki.

3. Az egyszerősített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés

A munkáltató által – az eliziekben ismertetett feltételek fennállása esetén –

fizetendi közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára

munkavállalónként

• mezigazdasági idénymunka esetén 500 forint,

• turisztikai idénymunka esetén 500 forint,

• alkalmi munka esetén 1 000 forint.

A közteher megfizetésével nem terheli

a) a munkáltatót társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás,

egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint az szjatörvényben a munkáltatóra eliírt adóelileg-levonási kötelezettség,

b) a munkavállalót nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és munkaeri-

piaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési és személyi

jövedelemadóelileg-fizetési kötelezettség.

Fontos!

Ha a munkáltató az 1. és az 1.1 pontokban meghatározott létszám-, illetve

idikorlátok túllépésével létesít, illetve tart fenn az Efo.tv. szerinti

munkaviszonyt, attól a naptól, hogy az eliziek szerinti feltételek nem

teljesülnek, a munkáltató a munkavállalóira nem alkalmazhatja az e pontban

ismertetett kedvezi rendelkezéseket. Ilyen esetben a munkáltató az

egyszerősített foglalkoztatás keretében alkalmazott személy utáni személyi

jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettségekre az szja-törvényben., illetve a

Tbj. rendelkezéseit köteles továbbá alkalmazni az eliziek szerinti feltételek

megsértése feltárásának idipontjától annyi ideig, ameddig az e pont

rendelkezéseit jogosulatlanul alkalmazta.

3.1 A munkáltató mentesítése a közteher megfizetése alól

Az eliziektil eltérien, ha

a) a munkavállaló a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak

végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, vagy Magyarország által kötött kétoldalú

szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban:

Egyezmények) alapján másik tagállamban, illetileg egyezményben részes másik

államban biztosított és

b) az Egyezmények alapján kiállított, az egyezményben részes másik államban

fennálló biztosítást tanúsító igazolással rendelkezik,

a munkáltató közterhet nem fizet.

3.2. A közteher fizetés határideje

A munkáltatónak a közteher-fizetési kötelezettségét

a tárgyhónapot követi

hónap 12-éig:

- a NAV Egyszerősített foglalkoztatásból eredi magánnyugdíjpénztári tagsággal

nem rendelkezi munkavállalót érinti közteher befizetések 10032000-06057763

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéril

szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.).

Az adózás rendjéril szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 38. §-a rendelkezéseinek

megfelelien.

Például a munkáltató egy olyan román állampolgárt alkalmaz egyszerősített

foglalkoztatása keretében mezigazdasági idénymunkára, aki rendelkezik a

román hatóság által kiállított biztosítást tanúsító igazolással, ez után a

személy után a munkáltató nem fizet közterhet. Az említett személy

nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra és álláskeresési ellátásra e

jogviszony alapján nem szerez jogosultságot, ugyanakkor a munkáltatónak a

foglalkoztatással kapcsolatos bejelentési kötelezettsége fennáll. 7

beszedési számlára javára kell teljesíteni, abban az esetben is, ha a

foglalkoztatott egyébként magán-nyugdíjpénztár tagja.

4. Bejelentési szabályok

4.1. A bejelentés módja

A munkáltató bejelentési kötelezettségét – választása szerint –

• elektronikus úton, kormányzati kézbesítési szolgáltatás igénybevételével

(a továbbiakban: ügyfélkapu), vagy

• telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon teljesítheti.

A munkáltató akkor élhet az eliziekben felsorolt bejelentési lehetiségek

valamelyikével, tehát a telefonon keresztül történi bejelentés lehetiségével is,

ha elizetesen regisztráltatta magát az ügyfélkapun.

Fontos!

A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történi benyújtására nincs

lehetiség.

Az egyszerősített foglalkoztatással létesített munkaviszony adataira vonatkozó

elektronikus úton történi bejelentéshez számítógépen ki kell tölteni a 12T1042E

jelő elektronikus adatlapot, és ezt az ügyfélkapun keresztül kell megküldeni az

állami adóhatóság részére. Az adóhatóság részére teljesített bejelentés esetleges

visszavonására és módosítására - így különösen a munkaidi változása, illetve a

munkavégzés meghiúsulása esetén -, a bejelentett adatokban bekövetkezett

változás bejelentésére is a 12T1042E jelő adatlap szolgál.

Az adatlap kizárólag a NAV honlapjáról – http://www.nav.gov.hu – töltheti le,

kereskedelmi forgalomban nem kapható. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a

NAV honlapján az adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek

meg, ezért kérjük, hogy az adatlap kitöltése elitt a változásokat mindig

szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az adatlap legfrissebb verzióját használni!

Telefonon történi bejelentés az elektronikus közszolgáltatásról szóló törvény

szerint a központi elektronikus szolgáltató rendszerben mőködi központi

ügyfélszolgálat által fenntartott ügyfélvonalon keresztül történik, a bejelenti

adóazonosító jelének megadásával.

A telefonon keresztül történi bejelentés a 185-ös, országon belül helyi tarifával

4.2. Milyen adatokat kell bejelenteni?

Egyszerősített foglalkoztatás esetén a munkáltató az illetékes alsófokú állami

adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése elitt köteles bejelenteni

a) a munkáltató adószámát,

b) a munkavállaló adóazonosító jelét és TAJ számát,

c) az egyszerősített foglalkoztatás jellegét (mezigazdasági, turisztikai

idénymunka vagy alkalmi munka),

d) a munkaviszony napjainak számát,

e) amennyiben a munkavállaló Egyezmény alapján másik tagállamban,

illetileg egyezményben részes másik államban biztosított és ezt a

munkáltató elitt igazolta, ezt a körülményt.

4.3 A bejelentés határideje, az adatok módosítása

A munkáltató az 4.2 pont szerinti adatokat a munkavégzés megkezdése elitt

köteles bejelenteni.

A bejelentés esetleges visszavonására és módosítására - így különösen a

foglalkoztatás jellegének változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén -

a) az egyszerősített foglalkoztatás bejelentését követi két órán belül, vagy

b) ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját

követi napon kezdidött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb iditartamú

munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentés napján reggel 8 óráig

van lehetiség, ezt követien a munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségének

köteles eleget tenni.

A bejelentés - függetlenül attól, hogy bejelentési kötelezettségének eredetileg a

munkáltató milyen módon tett eleget - az 4.1 pontban foglaltak szerint

módosítható. Például az ügyfélkapun keresztül elektronikus őrlap kitöltésével

bejelentésre került adatokat a munkáltató - az a) és b) pont szerinti határidi

Példa: a munkáltató 2012. március 3-tól 2012. március 6-ig egyszerősített

foglalkoztatás keretében alkalmi munkavállalót kíván foglalkoztatni. A

munkáltató a 12T1042E jelő adatlapon 2012. március 2. napján a bejelentési

kötelezettségének eleget tesz, azonban az idijárási viszonyok miatt március

6-án a munkavállaló nem tud munkát végezni. Ebben az esetben a munkáltató

a meghiúsult munkavégzésre tekintettel a március 6-ára vonatkozóan tett

bejelentését március 6-án reggel 8 óráig - akár telefonon keresztül is -

módosíthatja.

5. Bevallás

Fiszabályként a munkáltató az egyszerősített foglalkoztatással összefüggi

bevallási kötelezettségét az Art. 31. §-ának (2) bekezdése szerint elektronikus

úton havonta a 1208-as számú nyomtatványon, a tárgyhót követi hó 12. napjáig

köteles teljesíteni.

Azok az adózók, akik nem kötelezettek az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti

elektronikus bevallásra, papír alapú bevallást is benyújthatnak. Erre a célra az

állami adóhatóság a 1208E számú nyomtatványt rendszeresítette, amit

ugyancsak havonta, a tárgyhónapot követi hó 12-éig kell benyújtani.

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a Magyar Postán szerezheti be, illetve a

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Internetes honlapjáról letöltheti, és az internetes

kitölti-ellenirzi programmal kitöltheti. A nyomtatvány elérési útvonala a

honlapunkon a következi: „Letöltések>Nyomtatványkitölti programok”.

Az Efo.tv. rendelkezései szerint foglalkoztatott munkavállalóval összefüggésben

az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti adatokból a munkáltató kizárólag a

következi adatok megadására köteles: a munkáltató adóazonosító száma, a

magánszemély (foglalkoztatott) neve, adóazonosító jele, nyugdíjas státusza,

magánnyugdíjpénztár tag esetében a magánnyugdíjpénztár azonosító kódja,

valamint az adott hónapban történt egyszerősített foglalkoztatás napjára

(napjaira) kifizetett (nettó) munkabér – a hónapon belüli több napi foglalkoztatás

esetén a kifizetett (nettó) munkabér együttes – összegét és a foglalkoztatás

napját (napjait) kell közölni. A kifizetett nettó munkabér alatt a

munkavállalónak kifizetett teljes összeg értendi.

6. Igazolás kiadása az adókötelezettségek teljesítéséhez

Az Efo.tv.-ben nem szabályozott adózást érinti kérdésekben az Art

rendelkezéseit kell alkalmazni. Ebbil következien az egyszerősített

foglalkoztatás keretében foglalkoztatott magánszemély számára a munkáltató

olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelybil kitőnik a

magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme, ugyanakkor nem kell

alkalmazni az Art. 46. §.ának azon eliírását, hogy a munkáltató az elszámolási

évet követi év január 31-éig összesített igazolást ad a magánszemélynek

7. Egyéb eliírások

A 3. pontban említett foglalkoztatásból származó jövedelemnek a kifizetett

(nettó) munkabér száz százalékát kell tekinteni.

Az egyszerősített foglalkoztatásból származó jövedelemril a természetes

személynek nem

kell személyi jövedelemadó bevallást benyújtania, kivéve, ha

• külföldi személy vagy

• egyszerősített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben a 840

ezer forintot meghaladja vagy

• az egyszerősített foglalkoztatásból származó jövedelme mellett az szjatörvény szerinti adóbevallási kötelezettség alá esi jövedelme is volt.

7.1 A munkavállaló ellátásra való jogosultsága

Abban az estben, ha az egyszerősített foglalkoztatás keretében alkalmazott

munkavállalóval összefüggésben a 3. pontban meghatározott tételes összegő

közterhet fizet a munkáltató, akkor a munkavállaló az Efo.tv. szerinti

foglalkoztatása alapján nem minisül a Tbj. szerinti biztosítottnak, nyugellátásra,

baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez

jogosultságot.

A nyugellátás számításának alapja napi 500 forint közteher esetén 1370

forint/nap, napi 1000 forint közteher esetén 2740 forint/nap.

A 3.1. pontban említett személy nyugellátásra, baleseti egészségügyi

szolgáltatásra és álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot.

7.2 START kártyára jogosultság

A tanulói, hallgatói jogviszony megszőnése után 2010. április 1-jét követien az

egyszerősített foglalkoztatás körébe tartozó alkalmi munkára létesített

jogviszony a START kártyára való jogosultságot nem zárja ki.

7.3 A munkáltató költségelszámolására vonatkozó korlátok

Az egyszerősített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra az Mt.,

valamint a kötelezi legkisebb munkabérril és a garantált bérminimumról szóló

külön jogszabály rendelkezéseit a törvényben meghatározott eltérésekkel

alkalmazni kell, de a szerzidi felek díjazásra vonatkozó szabadsága nem került

korlátozásra.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal


A NAV tájékoztatója PDF formában is letölthető, innen!


Tipp: A minimálbér összege 2013-tól 98 ezer forint, a szakmunkás bérminimum 114 ezer forint lesz
Newer news items:
Older news items:

Friss hírek